Standard kjøpsvilkår ved kjøp av billetter.

Sist oppdatert 03. mars 2021

Disse vilkår («Kjøpsvilkårene») gjelder for alle billetter som formidles av Ticketmaster/Universe på vegne av Vinjerock AS til kjøperen. Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke ved kjøp av billetter.

1. Billetten

1.1 Adgang til arrangementet
Billetten gir adgang til det aktuelle arrangementet såfremt strekkoden e.l. på billetten er både gyldig og lesbar. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Kjøperen er selv ansvarlig for at billetten vedkommende besitter er gyldig og lesbar.

1.2 Aldersgrense
Kjøperen er selv ansvarlig for å orientere seg om aldersgrensen som gjelder for det aktuelle arrangementet. Arrangøren refunderer ikke billetter dersom Kjøperen eller annen planlagt deltaker på arrangementet ikke oppfyller aldersgrensen.

1.3 Overføring
Billetten kan overføres til en annen person enn Kjøperen, med mindre det er opplyst om noe annet i forbindelse med kjøpet. Kjøperen er innforstått med at det er forbudt å videreselge billetten til en høyere pris enn pålydende. Kjøperen plikter å videreformidle relevant informasjon om arrangementet.

1.4 Kommersielle formål
Billetten kan ikke benyttes for kommersielle formål herunder, men ikke begrenset til, som et tilbud i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig samtykke fra Arrangøren. Dersom billetten benyttes for kommersielle formål har Arrangøren rett til å kansellere den aktuelle billetten uten refusjon av kjøpesummen.

1.5 Tap av billetten
Billetten er å anse som et verdipapir og tapte eller ubenyttede billetter refunderes ikke.

1.6 Angrerett
Det er ikke angrerett på kjøp av billetter.

2. Endring og avlysning

2.1 Endret tidspunkt
Arrangøren har rett til å endre tid og dato for arrangementet. Ved endret tid og/eller dato vil billetten være gyldig for nytt tidspunkt.

2.2 Endring av plassering
Arrangøren har rett til å endre plasseringen av arrangementet. Slik endring skal ikke være lengere enn 30 minutter med kollektiv transport fra opprinnelig plassering. På arrangement med flere scener har Arrangøren rett til å endre scene for alle ulike innslag.

2.3 Endring av innhold
På arrangement med ulike innslag (f.eks artister, band mv.) har arrangøren rett til å endre eller avlyse enkelte av disse innslagene. Det anses ikke som en avlysning med mindre alle innslag avlyses.

2.4 Avlysning
Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement refunderes billetten. Billettavgift refunderes ikke. Ved avlyst arrangement kan Kjøperen ikke fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin helhet av pkt. 3.

3. Force Majeure

3.1 Situasjoner som utgjør force majeure
Som force majeure skal anses ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Arrangørens kontroll og som i vesentlig grad vanskeligjør rasjonell gjennomføringen av arrangementet eller oppfyllelse av øvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).

3.2 Virkningen av force majeure
Ved force majeure vil Arrangørens forpliktelser overfor billettkjøperne bortfalle, herunder Arrangørens ansvar for gjennomføring av arrangementet, Kjøperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Arrangøren. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure situasjon.

3.3 Varsling
Om Arrangøren vil påberope seg force majeure skal Kjøperen varsles om det uten utgrunnet opphold til Kjøperens oppgitte e-post adresse. Dersom Kjøperen ikke har registrert e-post adresse i forbindelse med kjøpet faller Arrangørens varslingsplikt bort.

4. Øvrige regler
Kjøperen er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende reglene i alkoholloven, smittevernloven mv. samt de regler og pålegg som gjelder sikkerhet og orden ved arrangementet. Dersom Kjøperen bryter gjeldende regelverk har Arrangøren rett til å bortvise Kjøperen fra arrangementet uten refusjon av kjøpesummen.

5. Personvern
Arrangøren vil måtte behandle Kjøperens personopplysninger for å kunne selge billetten til Kjøperen, gi Kjøperen adgang til arrangementet eller holde Kjøperen oppdatert om arrangementet, for eksempel ved endringer som nevnt i punkt 2. Grunnlaget for denne behandlingen er avtalen mellom Kjøperen og Arrangøren, herunder Kjøpsvilkårene. Arrangørens behandling av personopplysninger følger personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Billettleverandøren brukes som databehandler av Arrangøren for å gjennomføre behandlingen. Mer informasjon om Arrangørens behandling av personopplysninger er tilgjengelig i Arrangørens personvernerklæring (link).

Billettleverandøren kan også ha sitt eget grunnlag for behandling av Kjøperens personopplysninger der Billettleverandøren vil være ansvarlig. Arrangøren anbefaler at Kjøperen gjør deg kjent med Billettleverandørens personvernerklæring eller tar kontakt med Billettleverandøren for mer informasjon om deres behandling.

6. Lovvalg og tvisteløsning
Kjøpsvilkårene skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kjøperen og Arrangøren knyttet til Kjøpsvilkårene skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Arrangørens verneting, som vedtatt verneting.